قوانین و مقررات

چنانچه خریدار آدرس اشتباه یا ناقص درج نماید این فروشگاه هیچ مسئولیتی به عهده ندارد.